aaa


 
Venlose parkeerregels personenauto's
Marianne van Iersel

Parkeerregels Venlo voor personenauto's

Met enige regelmaat krijgen we vragen van bedrijven over bijv. het parkeren van personenauto's van medewerkers of over mogelijkheden om in openbaar groen te parkeren. Hieronder hetgeen in de parkeerverordening Venlo 2010, hoofdstuk 3 Verbodsbepalingen, artikel 7 staat:

1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te laten staan:

    • a. op een       parkeerapparatuurplaats;
    • b. op een       belanghebbendenplaats.

2. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik ervan wordt belemmerd of verhinderd.

3. Het is verboden op een parkeerapparatuurplaats een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te hebben indien de aanwijzingen omtrent het gebruik van de parkeerapparatuurplaats niet in acht worden genomen.

4. Het is verboden buiten de aangeduide parkeervakken op plaatsen die kennelijk niet als parkeervakken bedoeld zijn en indien het motorvoertuig zich niet in zijn geheel bevindt binnen de grenzen van het parkeervak, te parkeren.

 

Bovenstaande houdt in, dat ieder bedrijf er zelf verantwoordelijk voor is voldoende parkeerplaatsen ter beschikking te hebben voor haar medewerkers. Uitbreiding van uw bedrijf en aantal medewerkers, houdt dus ook in uitbreiding van de parkeerplaats voor personenauto's (tenzij u een ludieke actie op touw zet voor carpoolen, fietsgebruik, openbaar vervoer, etc.).